SAMMYAK DRISTHI = (SAMMA DITTHI) = RIGHT UNDERSTANDING
SAMMYAK SAMKALPA=(SAMMA SAMKAPPA)=RIGHT THOUGHTS
SAMMYAK BAKKYO = (SAMMA VACA) = RIGHT SPEECH
SAMMYAK KARMA = (SAMMA KAMMANTA) = RIGHT ACTION
SAMMYAK JIBIKA = (SAMMA AJIVA) = RIGHT LIVELIHOOD
SAMMYAK BYAM = (SAMMA VAYAMA) = RIGHT EFFORT
SAMMYAK SMRITI = (SAMMA SATI) = RIGHT MINDFULNESS
SAMMYAK SAMADHI = (SAMMA SAMADHI) = RIGHT CONCENTRATION